Dev With Ethan

Blog Lập trình cùng Ethan

[Swift] Kiểu giá trị Optional: Các cách khai báo & sử dụng

1. Kiểu Optional trong Swift

Giống với các ngôn ngữ khác (C/C++, Java, Objective-C,…), Swift cũng có 1 giá trị đặc biệt là nil (tương đương với null, NULL, NIL), mang ý nghĩa là không có giá trị gì cả. nil khác với 0, 0.0, "", [], [:] ở 2 điểm:

 • nil có nghĩa là không có giá trị, còn lại là các giá trị xác định
 • nil không chiếm dụng bộ nhớ, các giá trị còn lại sử dụng bộ nhớ như 1 giá trị bình thường

Tuy nhiên, khác với các ngôn ngữ khác, Swift rất nhạy cảm đối với các giá trị nil, vì nó có thể gây ra các lỗi về xử lý, ví dụ như thực hiện các phép toán giữa các biến có giá trị nil với nhau có thể gây lỗi. Do đó, kiểu Optional ra đời.

Về bản chất, Optional vẫn là 1 kiểu dữ liệu bình thường, nhưng nó gắn liền với các kiểu dữ liệu có sẵn và kèm theo ký pháp ? (tiếng Anh: question mark), ví dụ:

1
2
3
4
5
var originalInt: Int = nil     // Nil cannot initialize specified type 'Int'
var optionalInt: Int? = nil

originalInt = 14
optionalInt = 15
Swift code snippet 1
Khai báo Optional

Lúc này, biến originalInt có kiểu thuần Int, và việc gán nó bằng nil gây lỗi Nil cannot initialize specified type 'Int', trong khi biến optionalInt có kiểu optional Int?, không có lỗi gì xảy ra nếu được gán bằng nil. Ngoài điểm này ra, 2 biến này hoàn toàn bình đẳng trong các phép gán giá trị Int bình thường.

2. Wrap và Unwrap 1 giá trị kiểu Optional

Tuy nhiên, do Optional là 1 kiểu đặc biệt, vậy nên nó cũng được xử lý 1 cách đặc biệt. Đầu tiên là trong việc in ra hoặc chèn 1 biến Optional vào 1 String:

1
2
3
4
5
6
7
var optionalInt: Int? = nil
print(optionalInt)           // nil
"optionalInt = \(optionalInt)"     // "optionalInt = nil"

optionalInt = 10
print(optionalInt)           // Optional(10)
"optionalInt = \(optionalInt)"     // "optionalInt = Optional(10)"
Swift code snippet 2
Sử dụng Optional

Như vậy, đối với kiểu Optional, mọi giá trị khác nil đều được đặt trong 1 đối tượng Optional(...). Việc này Swift gọi là wrap (gói), tức là do không biết 1 giá trị Optional có giá trị hay không, ta cứ gói vào cho chắc chắn.

Lúc này, nếu muốn lấy giá trị thực (trong trường hợp khác nil), ta phải unwrap, bằng cách sử dụng dấu ! đằng sau tên biến, ví dụ:

1
2
3
4
5
6
var optionalInt: Int? = nil
print(optionalInt!)           // fatal error: unexpectedly found nil while unwrapping an Optional value

optionalInt = 10
print(optionalInt!)           // 10
"optionalInt = \(optionalInt)"     // "optionalInt = 10"
Swift code snippet 3
Lỗi unwrap giá trị nil

Lưu ý: nếu cố tình unwrap một biến nil, ta sẽ gặp lỗi fatal error: unexpectedly found nil while unwrapping an Optional value

3. Unwrap tự động

Trong các trường hợp vẫn muốn dùng Optional nhưng không muốn lúc nào cũng phải unwrap, ta có thể dùng dấu ! trong khai báo kiểu dữ liệu, thay cho ?, việc này gọi là unwrap tự động, ví dụ:

1
2
3
4
5
6
var autoUnwrap: Int! = nil
print(autoUnwrap)            // fatal error: unexpectedly found nil while unwrapping an Optional value

autoUnwrap = 10
print(autoUnwrap)            // 10
"optionalInt = \(autoUnwrap)"      // "optionalInt = 10"
Swift code snippet 4
Unwrap tự động

Tất nhiên, khi ta unwrap tự động 1 biến nil thì vẫn nhận được thông báo lỗi fatal error: unexpectedly found nil while unwrapping an Optional value như thường, vì bản chất việc này là ẩn dấu ! mỗi lần sử dụng biến mà thôi

4. Optional binding

Trong Swift cũng như 1 số ngôn ngữ hiện đại khác như Ruby, Javascript, HTML,… ta có một thuật ngữ gọi là binding. Hiểu 1 cách đơn giản, binding là việc gán/đọc giá trị của 1 biến tại 1 thời điểm nhất định, trong 1 hoàn cảnh cụ thể. Cú pháp đơn giản nhất của binding trong Swift là khi dùng if như sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
optionalInt = nil

if let checkedInt = optionalInt {
 print(checkedInt)
 "checkedInt = \(checkedInt)"
} else {
 print("nil")
 "no value for checkedInt"
}
Swift code snippet 5
Optional binding

Tại dòng số 3, ta tiến hành binding biến optionalInt vào 1 biến tạm tên là checkedInt:

 • Trong trường hợp optionalInt có giá trị nil, lệnh binding này sẽ trả ra kết quả false, block else được thực thi
 • Ngược lại, nếu optionalInt có giá trị khác nil, block if được thực thi

Lúc này chúng ta không cần phải unwrap nữa, cũng không cần khai báo checkedInt theo kiểu unwrap tự động gì cả

Trong bài viết sau, ta sẽ cùng xem cách dùng của kiểu Optional trong các vấn đề nâng cao hơn của Swift, đó là Method chainingÉp kiểu (Value casting)