Dev With Ethan

Blog Lập trình cùng Ethan

[Swift] Làm việc với các tập dữ liệu hiệu quả hơn với Map-Reduce

Trong các ứng dụng ngày nay, việc xử lý những tập dữ liệu lớn càng ngày càng trở thành 1 bài toán quan trọng. Không cần phải làm việc với các bảng dữ liệu hàng triệu bản ghi, chỉ cần xử lý 1 ArrayDictionary làm sao cho hiệu quả cũng là 1 vấn đề đau đầu. Swift, giống như những ngôn ngữ hiện đại khác, đưa vào các khái niệm Map-Reduce nhằm cung cấp cho các Lập trình viên một bộ thư viện linh hoạt, dễ sử dụng và mạnh mẽ.

Do Swift kế thừa rất nhiều triết lý của Ruby, và bản thân tôi cũng là người yêu cái đẹp của ngôn ngữ này, nên trong bài viết sẽ trình bày các tính năng Map-Reduce trong cả 2 ngôn ngữ để bạn đọc cùng theo dõi.

1. Map-Reduce là gì?

Tuy đây là 1 kỹ thuật ra đời khá lâu, nhưng có 1 số bạn vẫn chưa nắm rõ chúng thực sự là gì, tôi sẽ giới thiệu qua 1 vài khái niệm cơ bản. Trong phần sau, ta sẽ xét 1 vài ví dụ cụ thể để hiểu hơn về những tính năng này.

 • Map (ánh xạ): là hành động chạy qua toàn bộ tập dữ liệu và nhặt ra những thông tin mà ta cần dùng nhất.
 • Reduce (tiêu giảm): đối với 1 tập dữ liệu, đôi khi người ta quan tâm đến việc tổng hợp chúng lại thành 1 chỉ số duy nhất, Reduce giúp xử lý các tác vụ như thế này (Reduce có nghĩa là tiêu giảm, tức là thay vì phải nhìn và xử lý 1 danh sách rất dài, chúng ta lược bớt đi và chỉ quan tâm đến những thông tin cốt lõi nhất).
 • Filter (lọc): là hành động so sánh từng giá trị của tập dữ liệu với 1 tiêu chí cụ thể, từ đó lấy ra được 1 danh sách nhỏ hơn, tập trung hơn vào thông tin mà ta muốn. Chức năng này tương đương với Search trong 1 vài ngôn ngữ khác.
 • Flat map (ánh xạ phẳng): đôi khi tập dữ liệu của chúng ta không bằng phẳng mà nó bao gồm nhiều tập dữ liệu con, các tập con này lại không có số lượng đều nhau. Flat map giúp chúng ta đưa tất cả các dữ liệu trong các tập con về 1 tập duy nhất, từ đó sử dụng được các chức năng Map, Reduce hay Filter một cách dễ dàng.

2. Cách sử dụng

Xét ví dụ sau: giả sử ta có 1 tập dữ liệu bao gồm các thông tin như thế này:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
// Swift
// "Id", "First name", "Last name", "Title", "Salary"
let records : [[AnyObject]] = [
 [1, "Robert", "Baratheon", "Decreased King", 0],
 [2, "Jofrey", "Baratheon", "King of Westeros", 50000],
 [3, "Tyrion", "Lannister", "Hand of the King", 10000],
 [4, "Eddard", "Stark", "Lord of Winterfell", 9000],
 [5, "Daenerys", "Targaryen", "Mother of Dragons", 8000],
 [6, "Jon", "Snow", "Bastard of Lord Stark", 7000],
 [7, "Cersei", "Lannister", "Queen of Westeros", 8500],
 [8, "Khal", "Drogo", "Khal of Dothraki", 6000],
 [9, "Petyr", "Baelish", "Littlefinger", 7500],
 [10, "Varys", "of Lys", "The Spider", 7500]
]
Swift code snippet 1
Khai báo records (Swift)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
# Ruby
records = [
 [1, "Robert", "Baratheon", "Decreased King", 0],
 [2, "Jofrey", "Baratheon", "King of Westeros", 50000],
 [3, "Tyrion", "Lannister", "Hand of the King", 10000],
 [4, "Eddard", "Stark", "Lord of Winterfell", 9000],
 [5, "Daenerys", "Targaryen", "Mother of Dragons", 8000],
 [6, "Jon", "Snow", "Bastard of Lord Stark", 7000],
 [7, "Cersei", "Lannister", "Queen of Westeros", 8500],
 [8, "Khal", "Drogo", "Khal of Dothraki", 6000],
 [9, "Petyr", "Baelish", "Littlefinger", 7500],
 [10, "Varys", "of Lys", "The Spider", 7500]
]
Ruby code snippet 1
Khai báo records (Ruby)

Ta gọi là các records, mỗi record bao gồm 1 mảng các giá trị theo thứ tự đại diện cho Id, First name (tên), Last name (họ), Title (chức danh) và Salary (lương tháng) của 1 người cụ thể.

2.1. Map

Đầu tiên, ta cần tính toán xem trong 1 tháng ta phải trả cho tất cả những người này bao nhiêu tiền. Ta dùng hàm map() để làm việc này như sau:

1
2
3
// Swift
let allSalaries = records.map { $0.last as! Int }
print(allSalaries)   // [0, 50000, 10000, 9000, 8000, 7000, 8500, 6000, 7500, 7500]
Swift code snippet 2
Sử dụng hàm map (Swift)
1
2
3
# Ruby
all_salaries = records.map {|r| r.last}
puts(all_salaries)   # [0, 50000, 10000, 9000, 8000, 7000, 8500, 6000, 7500, 7500]
Ruby code snippet 2
Sử dụng hàm map (Ruby)

Lúc này ta có allSalaries là 1 mảng Int chứa giá trị tất cả tiền lương trong 1 tháng của từng người. Tất nhiên ta mới chỉ lấy được dữ liệu chứ chưa biết tổng, vì hàm map() không có chức năng tính tổng! Ta sẽ biết tổng số lương cần phải trả trong tháng là bao nhiêu ở phần về hàm reduce()

2.2. Filter

Tiếp đến, ta muốn lọc ra tất cả những người nhận nhiều lương, giả sử là 8000 trở lên, ta có:

1
2
// Swift
let goodPays = records.filter { ($0.last as! Int) >= 8000 }
Swift code snippet 3
Sử dụng hàm filter (Swift)
1
2
# Ruby
good_pays = records.select {|r| r.last >= 8000}
Ruby code snippet 3
Sử dụng hàm select (Ruby)

Tuy nhiên như thế này thì chỉ có được các records, ta sẽ kết hợp với hàm map() để lấy ra tên người:

1
2
3
// Swift
let goodPays = records.filter { ($0.last as! Int) >= 8000 }
let names = goodPays.map { "\($0[1]) \($0[2])" } // ["Jofrey Baratheon", "Tyrion Lannister", "Eddard Stark", "Daenerys Targaryen", "Cersei Lannister"]
Swift code snippet 4
Sử dụng kết hợp filter & map (Swift)
1
2
3
# Ruby
good_pays = records.select {|r| r.last >= 8000}
names = good_pays.map {|r| "#{r[1]} ##{r[2]}"}   # ["Jofrey Baratheon", "Tyrion Lannister", "Eddard Stark", "Daenerys Targaryen", "Cersei Lannister"]
Ruby code snippet 4
Sử dụng kết hợp select & map (Ruby)

2.3. Reduce

Như đã nói ở trên, sau khi map(), ta nhận được 1 mảng các giá trị. Nhưng đối với trường hợp đầu tiên là 1 danh sách số tiền mà ta phải trả cho mỗi người hàng tháng, thì ta lại quan tâm thêm đến tổng số tiền. Tất nhiên có 1 cách là sau khi đã có mảng các giá trị đó, ta có thể dùng nhiều cách để tính tổng. Ruby có 1 hàm rất hay là sum() để tính tổng của 1 mảng các số, nhưng Swift thì không. Vậy nên reduce() trong Swift có giá trị rất lớn.

Thể đơn giản nhất của hàm reduce() được dùng như sau:

1
2
3
4
// Swift
let allSalaries = records.map { $0.last as! Int }
let totalPays = allSalaries.reduce(0, combine: +)
print(totalPays)    // 113500
Swift code snippet 5
Sử dụng map & reduce (Swift)
1
2
3
4
# Ruby
all_salaries = records.map {|r| r.last}
total_pays = all_salaries.reduce(:+)
puts(total_pays)    # 113500
Ruby code snippet 5
Sử dụng map & reduce (Ruby)

Trong Swift, khi muốn reduce() một mảng, ta cung cấp 1 giá trị khởi tạo và một closure ở tham số combine, lặp tuần tự:

 • Tại bước đầu tiên, hàm reduce() sẽ thực hiện tính toán nằm trong closure giữa giá trị khởi tạo và giá trị đầu tiên của mảng, lưu lại giá trị vào 1 biến trung gian.
 • Từ bước thứ 2 cho đến hết mảng, reduce() thực hiện tính toán giữa giá trị trung gian với các phần tử từ thứ 2 trở đi trong mảng.
 • Cuối cùng, hàm này trả về giá trị tính toán cuối cùng.

Trong trường hợp này, giá trị khởi tạo là 0, combine là phép +, tức là cứ mỗi bước ta lại cộng phần tử mảng tại bước đó vào giá trị trung gian. Kết quả cuối cùng là tổng của cả mảng.

Để các bạn nắm rõ hơn từng bước, ta sẽ viết lại hàm này bằng 1 closure do ta tự định nghĩa như sau:

1
2
3
4
5
6
7
// Swift
let allSalaries = records.map { $0.last as! Int }
let totalPays = allSalaries.reduce(0) { (temp, salary) in
 print("Reduce step: temp = \(temp), salary = \(salary)")
 return temp + salary
}
print("Total pays = \(totalPays)")
Swift code snippet 6
Viết lại map & reduce (Swift)

Khi đó, tại màn hình Debug, ta nhận được các dòng in ra như sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Reduce step: temp = 0, salary = 0
Reduce step: temp = 0, salary = 50000
Reduce step: temp = 50000, salary = 10000
Reduce step: temp = 60000, salary = 9000
Reduce step: temp = 69000, salary = 8000
Reduce step: temp = 77000, salary = 7000
Reduce step: temp = 84000, salary = 8500
Reduce step: temp = 92500, salary = 6000
Reduce step: temp = 98500, salary = 7500
Reduce step: temp = 106000, salary = 7500
Total pays = 113500
Text snippet 1
Kết quả reduce

Ta có tổng cộng 10 dòng Reduce step:, tại mỗi dòng, biến salary là phần tử tại vị trí tương ứng, còn biến temp được cập nhật mới, là tổng của phép tính ở trước.

Tương tự, ta cũng có thể sử dụng combine: + với mảng các giá trị kiểu String:

1
2
3
// Swift
let goodPayNames = names.reduce("", combine: +)
print(goodPayNames)    // Jofrey BaratheonTyrion LannisterEddard StarkDaenerys TargaryenCersei Lannister
Swift code snippet 7
Reduce với tham số combine (Swift)
1
2
3
# Ruby
good_pay_names = names.reduce(:+)
puts(good_pay_names)    # Jofrey BaratheonTyrion LannisterEddard StarkDaenerys TargaryenCersei Lannister
Ruby code snippet 6
Reduce với tham số (Ruby)

Tuy nhiên, giá trị trả về thì bị dính chữ (Jofrey BaratheonTyrion LannisterEddard), ta cần xử lý kỹ hơn chỗ này 1 chút:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
// Swift
let goodPayNames = names.reduce("") { (temp, name) in
 if temp == "" {
  return name
 } else {
  return temp + ", \(name)"
 }
}
print(goodPayNames)   // Jofrey Baratheon, Tyrion Lannister, Eddard Stark, Daenerys Targaryen, Cersei Lannister
Swift code snippet 8
Xử lý dính chữ trong reduce (Swift)
1
2
3
4
5
# Ruby
good_pay_names = names.reduce {|temp, name|
 temp.empty? ? name : temp + ", ##{name}"
}
puts(good_pay_names)  # Jofrey Baratheon, Tyrion Lannister, Eddard Stark, Daenerys Targaryen, Cersei Lannister
Ruby code snippet 7
Xử lý dính chữ trong reduce (Ruby)

Giờ đến yêu cầu phức tạp hơn: ta thấy, trong số 10 người xuất hiện những cặp có cùng họ, ví dụ Baratheon, Lannister,… Giờ ta sẽ tìm cách để nhóm những ai có cùng họ lại:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
// Swift
let fullNames: [(String, String)] = records.map { ($0[1] as! String, $0[2] as! String) }
let lastNameGroups = fullNames.reduce([String: [String]]()) { (var temp: [String: [String]], fullName) in
 let (firstName, lastName) = fullName
 if temp[lastName] == nil { temp[lastName] = [] }

 temp[lastName]!.append(firstName)
 return temp
}

print(lastNameGroups)  // ["Stark": ["Eddard"], "Lannister": ["Tyrion", "Cersei"], "of Lys": ["Varys"], "Targaryen": ["Daenerys"], "Baratheon": ["Robert", "Jofrey"], "Drogo": ["Khal"], "Snow": ["Jon"], "Baelish": ["Petyr"]]
Swift code snippet 9
Dùng reduce nhóm người theo họ (Swift)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
# Ruby
full_names = records.map {|r| [r[1], r[2]]}
last_name_groups = full_names.reduce({}) {|temp, full_name|
 first_name, last_name = full_name
 temp[last_name] ||= []
 temp[last_name] << first_name
 temp
}
puts(last_name_groups) # {"Baratheon"=>["Robert", "Jofrey"], "Lannister"=>["Tyrion", "Cersei"], "Stark"=>["Eddard"], "Targaryen"=>["Daenerys"], "Snow"=>["Jon"], "Drogo"=>["Khal"], "Baelish"=>["Petyr"], "of Lys"=>["Varys"]}
Ruby code snippet 8
Dùng reduce nhóm người theo họ (Ruby)

Ở đây có 1 lưu ý: đó là biến temp trong closure được khai báo sau từ khóa var, tức là biến temp này có thể thay đổi được trong quá trình tính toán. Bình thường các tham số của hàm & closure trong Swift nếu là value type (Int, String, Array, Dictionary,…) sẽ không thể thay đổi giá trị trong suốt quá trình làm việc. Khai báo var cho phép chúng ta thay đổi.

Tuy nhiên kể từ Swift 3, chúng ta sẽ không thể dùng từ khóa var này nữa:

Closure var parameter warning
Warning: Closure var parameter

Nên ta cần sửa lại như sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
// Swift
let lastNameGroups = fullNames.reduce([String: [String]]()) { (temp: [String: [String]], fullName) in
 var temp = temp

 let (firstName, lastName) = fullName
 if temp[lastName] == nil { temp[lastName] = [] }

 temp[lastName]!.append(firstName)
 return temp
}
Swift code snippet 10
Sửa từ khóa var trong block reduce (Swift)

Lúc này ta tạo ra 1 biến local cũng tên là temp, khác với tham số temp, nhưng biến temp này có thể thay đổi được giá trị và tiến hành các tính toán như bình thường.

2.4. Flat-map

Hàm cuối cùng trong series này là flatMap(), cách dùng tương đối đơn giản:

1
2
3
// Swift
let flatRecords = records.flatMap { $0 }
print(flatRecords) // [1, Robert, Baratheon, Decreased King, 0, 2, Jofrey, Baratheon, King of Westeros, 50000, 3, Tyrion, Lannister, Hand of the King, 10000, 4, Eddard, Stark, Lord of Winterfell, 9000, 5, Daenerys, Targaryen, Mother of Dragons, 8000, 6, Jon, Snow, Bastard of Lord Stark, 7000, 7, Cersei, Lannister, Queen of Westeros, 8500, 8, Khal, Drogo, Khal of Dothraki, 6000, 9, Petyr, Baelish, Littlefinger, 7500, 10, Varys, of Lys, The Spider, 7500]
Swift code snippet 11
Sử dụng hàm flatMap (Swift)
1
2
3
# Ruby
flat_records = records.flatten
puts(flat_records) # [1, "Robert", "Baratheon", "Decreased King", 0, 2, "Jofrey", "Baratheon", "King of Westeros", 50000, 3, "Tyrion", "Lannister", "Hand of the King", 10000, 4, "Eddard", "Stark", "Lord of Winterfell", 9000, 5, "Daenerys", "Targaryen", "Mother of Dragons", 8000, 6, "Jon", "Snow", "Bastard of Lord Stark", 7000, 7, "Cersei", "Lannister", "Queen of Westeros", 8500, 8, "Khal", "Drogo", "Khal of Dothraki", 6000, 9, "Petyr", "Baelish", "Littlefinger", 7500, 10, "Varys", "of Lys", "The Spider", 7500]
Ruby code snippet 9
Sử dụng hàm flatten (Ruby)

Các bạn có thể tải về file MapReduce.playground & map_reduce.rb để cùng xem các ví dụ về Map-Reduce đã trình bày trong bài.