Dev With Ethan

Blog Lập trình cùng Ethan

[Swift] Kinh nghiệm sử dụng Generics

1. Khái niệm Generics trong lập trình

Generics là 1 tính năng xuất hiện khá sớm, từ các ngôn ngữ cổ điển như C/C++ hay Java. Tính năng này xuất phát từ 1 thực tế: trong những ngôn ngữ strong typing (như C/C++, Java hay Swift), các nhiều kiểu dữ liệu khác nhau không thể được dùng lẫn lộn, và khi có 1 logic nào đó cần xử lý trên nhiều kiểu dữ liệu, ta lại phải định nghĩa hết các hàm tương ứng với từng kiểu dữ liệu đó.

Ví dụ: khi định nghĩa 1 hàm max() để tìm số lớn hơn trong 2 số bất kỳ, bình thường thì có bao nhiêu kiểu dữ liệu số, ta phải định nghĩa bấy nhiêu hàm tương ứng:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
func max(number1: Int, _ number2: Int) -> Int {
 return number1 > number2 ? number1 : number2
}

func max(number1: Double, _ number2: Double) -> Double {
 return number1 > number2 ? number1 : number2
}

max(1, 2)        // 2
max(2.8, 1.5)      // 2.8
Swift code snippet 1
Khai báo các hàm max

Mặc dù phải định nghĩa nhiều hàm như vậy, nhưng đến lúc gọi hàm, ta chỉ gọi duy nhất 1 lần max() cho từng kiểu dữ liệu. Với Generics, chúng ta có thể rút ngắn sự phiền toán này lại.

2. Generics trong Swift

Quay trở lại với hàm max() ở trên, Swift cho phép chúng ta định nghĩa 1 hàm Generics như sau:

1
2
3
4
5
6
func genericsMax<T: Comparable>(number1: T, _ number2: T) -> T {
 return number1 > number2 ? number1 : number2
}

genericsMax(1, 2)    // 2
genericsMax(2.8, 1.5)  // 2.8
Swift code snippet 2
Khai báo các hàm generics

Như vậy, bằng cú pháp khai báo <T: Comparable> ngay sau tên hàm genericsMax, ta có thể sử dụng T như 1 kiểu dữ liệu hợp lệ. Tuy nhiên, do các phép so sánh (>, >=, <, <==) không áp dụng cho mọi kiểu dữ liệu, nên ta cần hạn chế bớt các trường hợp có thể của T lại.

Trong trường hợp này, ta định nghĩa T cần phải conform protocol tên là Comparable. Việc làm này gọi là constrains (nghĩa là ràng buộc). Khai báo đầy đủ của Generics constrains sử dụng từ khóa where như sau:

1
2
3
func genericsMax<T where T: Comparable>(number1: T, _ number2: T) -> T {
 return number1 > number2 ? number1 : number2
}
Swift code snippet 3
Khai báo constrains dạng đầy đủ

tức là ta muốn khai báo hàm genericsMax() sẽ làm việc trên 1 kiểu GenericsT, nhưng T chỉ nằm trong những kiểu có conform protocol tên là Comparable. Việc này đồng nghĩa với khi gọi genericsMax("1", "2") thì vẫn được, nhưng gọi genericsMax([1], [2]) thì sẽ báo lỗi Cannot invoke ‘genericsMax’ with an argument list of type ([Int], [Int])

Cái hay của Generics trong Swift là chúng ta không cần phải khai báo kiểu dữ liệu khi dùng, ví dụ như genericsMax<Int>(1, 2) hay genericsMax<Double>(1.5, 2.8) mà trình biên dịch sẽ tự động kiểm tra kiểu và xử lý cho phù hợp.

3. Ép kiểu khi dùng Generics

Tuy nhiên trong thực tế, có những lúc chúng ta cần phải đưa ra những cách xử lý khác nhau đối với các kiểu dữ liệu khác nhau, ví dụ:

1
2
3
4
5
6
7
func genericsMax<T: Comparable>(number1: T, _ number2: T) -> T {
 if T.self == Double.self {
  print("Compare Double numbers \(number1) & \(number2)")
 }
 
 return number1 > number2 ? number1 : number2
}
Swift code snippet 4
Xử lý kiểu dữ liệu khác nhau

Trong trường hợp này, chúng ta kiểu tra xem T có phải là Double hay không, nếu đúng thì in ra 1 dòng Compare Double numbers number1 & number2.

Khi gọi genericsMax(1, 2), vì trình biên dịch tự động nhận kiểu là Int, nên đoạn if không được thực thi, nhưng khi gọi genericsMax(1.5, 2.8) thì do kiểu của 2 tham số là Double, nên có 1 dòng in ra Compare Double numbers 1.5 & 2.8.

Vấn đề là nếu ta cũng muốn gọi genericsMax(1, 2) và in ra dòng kia thì sao? Bình thường ta có thể ép kiểu genericsMax(Double(1), Double(2)), nhưng có 1 cách ngắn gọn hơn:

1
2
3
4
let result: Double = genericsMax(1, 2)

// Alternatively
genericsMax(1, 2) as Double
Swift code snippet 5
Ép kiểu khi gọi hàm generics

Do ta khai báo kiểu trả về của genericsMax() cũng là T, nên nếu ta thông báo với trình biên dịch là ta muốn trả về kiểu Double thì trong thân hàm, T sẽ nhận kiểu Double

4. Dùng kiểu dữ liệu như biến số

Ngoài ra, trong quá trình làm việc, người ta nhận thấy rằng đôi khi cần phải sử dụng các kiểu dữ liệu như biến số (variable). Xét ví dụ sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
class Base: NSObject {
 required override init() {}

 class func announce() -> String {
  let classType = NSStringFromClass(self)
  let className = classType.componentsSeparatedByString(".").last!
  return "Using class \(className)"
 }
 
 func greet() -> String {
  let classType = NSStringFromClass(self.dynamicType)
  let className = classType.componentsSeparatedByString(".").last!
  return "Hi, I'm a \(className)"
 }
}

class Person: Base {
}

class Animal: Base {
}
Swift code snippet 6
Khai báo kiểu dữ liệu kế thừa

Ta có 3 class Base, PersonAnimal. Đây là 1 ví dụ điển hình để demo các tính năng kế thừa của 1 ngôn ngữ Hướng đối tượng (Object-Oriented Programming). Ở đây chúng ta sẽ chỉ xét đến khả năng sử dụng các kiểu dữ liệu Base, Person, Animal như biến số.

Tại Base, ta định nghĩa 1 class functionannounce(), có nhiệm vụ trả ra 1 String cho biết chúng ta đang sử dụng kiểu dữ liệu nào, và 1 instance function tên là greet() cũng có nhiệm vụ trả ra 1 String, nhưng là 1 lời chào từ chính kiểu dữ liệu đó:

1
2
3
4
5
6
7
Base.announce()     // "Using class Base"
Person.announce()    // "Using class Person"
Animal.announce()    // "Using class Animal"

Base().greet()     // "Hi, I'm a Base"
Person().greet()    // "Hi, I'm a Person"
Animal().greet()    // "Hi, I'm a Animal"
Swift code snippet 7
Lệnh gọi các hàm giống nhau từ các class kế thừa

Giờ giả sử ta có 1 hàm Generics tên là objectGreeting(), nhận vào 1 tham số classType là 1 trong 3 kiểu Base, Person & Animal, có nhiệm vụ: với mỗi kiểu giá trị tương ứng thì tạo 1 instance và gọi hàm greet().

1
2
3
4
5
6
7
8
func objectGreeting<T: Base>(classType: T.Type) -> String {
 print(T.announce())
 return classType.init().greet()
}

objectGreeting(Base.self)      // "Hi, I'm a Base"
objectGreeting(Person.self)     // "Hi, I'm a Person"
objectGreeting(Animal.self)     // "Hi, I'm a Animal"
Swift code snippet 8
Sử dụng hàm objectGreeting

Lúc này, khi gọi hàm objectGreeting() với các tham số lần lượt là Base.self, Person.self & Animal.self, ta sẽ nhận được các lời chào tương ứng.

Có 1 điểm đặc biệt ở đây, là do việc tạo 1 object classType.init() đang sử dụng dạng dynamic thay vì Base(), Person() hay Animal() thông thường, Swift yêu cầu chúng ta phải định nghĩa hàm required init() và sử dụng classType.init() thay vì classType() như bình thường:

1
2
3
4
class Base: NSObject {
 required override init() {}
 // ...
}
Swift code snippet 9
Định nghĩa hàm required init

Các bạn có thể tải về file Generics.playground để cùng xem các ví dụ về Generics đã trình bày trong bài.