Dev With Ethan

Blog Lập trình cùng Ethan

[Swift] Mở rộng chức năng của các kiểu dữ liệu với Extension

Swift cũng giống như Objective-C, cung cấp 1 tính năng rất hay đó là Extension, tức là mở rộng các phương thức của 1 kiểu dữ liệu có sẵn nào đó, ví dụ để đổi 1 giá trị kiểu String thành 1 số kiểu Int, ta không có sẵn 1 hàm nào, ví dụ là toInt() để gọi 1 cách nhanh chóng. Những lúc như thế này, Extension chính là giải pháp cực kỳ hiệu quả.

1. Định nghĩa mới 1 hàm với Extension

Để định nghĩa mới 1 hàm bằng Extension, ta làm như sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
extension String {
 func toInt() -> Int {
  let numberFormatter = NSNumberFormatter()
  
  if let number = numberFormatter.numberFromString(self) {
   return Int(round(number.doubleValue))
  } else {
   return 0
  }
 }
}

"12".toInt()        // 12
"12.1".toInt()       // 12
"12.9".toInt()       // 13
Swift code snippet 1
Khai báo extension cho String

Tất cả những hàm chúng ta muốn định nghĩa mới sẽ nằm trong từ khóa extension String. Trong trường hợp này, chúng ta sử dụng ‘NSNumberFormatter’ để chuyển đổi bản thân String đang gọi, truy cập qua từ khóa self sang dạng Double thông qua thuộc tính number.doubleValue, làm tròn và đổi thành số dạng Int.

Cái hay của Swift nói chung và Extension nói riêng đó là ta có thể định nghĩa nhiều hàm có cùng tên, khác nhau về tham số, ví dụ: ta vẫn có hàm toInt(), nhưng có thêm tham số rounded: Bool để tùy chọn có làm tròn hay không:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
extension String {
 func toInt() -> Int {
  let numberFormatter = NSNumberFormatter()
  
  if let number = numberFormatter.numberFromString(self) {
   return Int(round(number.doubleValue))
  } else {
   return 0
  }
 }
 
 func toInt(rounded: Bool) -> Int {
  let numberFormatter = NSNumberFormatter()
  
  if let number = numberFormatter.numberFromString(self) {
   if rounded {
    return Int(round(number.doubleValue))
   } else {
    return number.integerValue
   }
  } else {
   return 0
  }
 }
}

"12".toInt(false)      // 12
"12.1".toInt(false)     // 12
"12.9".toInt(false)     // 12
Swift code snippet 2
Khai báo thêm extension cho String

Lúc này, cả 3 giá trị 12, 12.1 & 12.9 khi gọi toInt(false) đều trả về giá trị Int12.

Để tối giản số dòng code, ta cũng có thể khai báo default parameter như sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
extension String {
 func toInt(rounded: Bool = true) -> Int {
  let numberFormatter = NSNumberFormatter()
  
  if let number = numberFormatter.numberFromString(self) {
   if rounded {
    return Int(round(number.doubleValue))
   } else {
    return number.integerValue
   }
  } else {
   return 0
  }
 }
}
Swift code snippet 3
Khai báo hàm toInt

2. Định nghĩa subscript

Có 1 tính năng rất hay của SwiftObjective-C không có, đó là ta có thể định nghĩa các subscript, hay cặp dấu [] để sử dụng theo cú pháp của Array hay Dictionary, ví dụ:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
extension String {
 subscript(range: Range<Int>) -> String {
  if range.startIndex >= self.characters.count {
   return ""
  }
  
  let startIndex = self.startIndex.advancedBy(range.startIndex)
  let endIndex = self.startIndex.advancedBy(range.endIndex, limit: self.endIndex)
  return self.substringWithRange(startIndex..<endIndex)
 }
}

"Swift Extension"[0...4]      // "Swift"
"Swift Extension"[11...14]     // "sion"
"Swift Extension"[11...17]     // "sion"
"Swift Extension"[16...17]     // ""
Swift code snippet 4
Khai báo và cách dùng subscript

Để định nghĩa 1 subscript, ta dùng cú pháp subscript(range: Range<Int>) -> String, có nghĩa là ta sẽ dùng cú pháp string[1...3] để trả về String con của String gốc. Có 1 điểm hay là trong hàm này chúng ta sẽ xử lý các trường hợp ngoại lệ: startIndex vượt quá độ dài của String, endIndex vượt quá độ dài của String,… và trả về các String con tương ứng.

Các bạn có thể tải về file Extension.playground để cùng xem các ví dụ về Extension đã trình bày trong bài.