Dev With Ethan

Blog Lập trình cùng Ethan

[Swift] Biểu diễn số Phức và các phép toán

Swift là 1 ngôn ngữ mới mẻ, mạnh mẽ & đang dần phổ biến. Sử dụng thành thạo Swift giúp chúng ta dễ dàng hơn trong việc tự tạo ra những cấu trúc dữ liệu mới, kết hợp một cách hiệu quả với các toán tử để biểu diễn các công thức dưới dạng tự nhiên nhất.

1. Phát biểu bài toán

Trong toán học, chúng ta có 1 kiểu số gọi là số Phức (Complex number), tức là 1 số bao gồm 2 phần: phần Thực và phần Ảo, trong đó phần Thực là phần biểu diễn 1 số trong tập số thực, còn phần Ảo cũng là một số thực nhưng đi kèm với ký tự i, trong đó i^2 = -1.

Chúng ta cần lưu trữ và biểu diễn 1 số Phức bao gồm 2 số thực đại diện cho phần Thực và phần Ảo, kèm theo các phép tính toán đơn giản là cộng, trừ, nhân, chia

2. Class và Struct trong Swift

Swift là 1 ngôn ngữ đa hình (multi paradigm), vậy nên nó hỗ trợ cả Object-Oriented Programming lẫn Functional Programming, ClassStruct là 2 cách thể hiện của OOP trong Swift.

Theo cuốn The Swift Programming Language (2.2), ClassStruct tương đối giống nhau trong cách khai báo & ý nghĩa, tuy nhiên có 1 số khác nhau:

 1. Class thì có Kế thừa (Inheritance), Struct thì không
 2. Tại run-time, ta có thể kiểm tra kiểu của Class, Struct thì không làm được
 3. Class thì có các deinitializers, ta có thể giải phóng tài nguyên do 1 thực thể (instance) của Class nắm giữ
 4. Theo cơ chế Automatic Reference Counting, 1 instance của Class có thể có nhiều tham chiếu (references), trong khi Struct thì không

Cơ chế số 4. tạo ra 1 sự khác biệt rất lớn trong cách dùng của ClassStruct như sau:

 • Classreference type, còn Structvalue type, như vậy, khi thực hiện phép gán (=), thì Swift thực hiện thao tác trỏ vào instance của Class, còn với instance của Struct thì sẽ là copy dữ liệu từ các thuộc tính của instance Struct này sang các thuộc tính của instance Struct khác
 • Nếu quan tâm đến việc các instance mình có thể liên quan đến nhau, di chuyển đến các nơi khác nhau và việc thay đổi thuộc tính sẽ được phản hồi lại đầy đủ về vị trí sử dụng lần đầu, thì chọn Class
 • Trường hợp chỉ quan tâm đến thông tin lưu trữ trong đó, mà không cần biết nó đi đâu làm gì, được gán như thế nào, thì chọn Struct

Như vậy, trong bài toán Biểu diễn số Phức, chúng ta sẽ dùng Struct

3. Định nghĩa Struct số Phức

Ta có thể định nghĩa 1 số Phức bằng Struct như thế này:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
struct ComplexNumber: CustomStringConvertible {
 var re: Double = 0
 var im: Double = 0

 init(re: Double, im: Double) {
  self.re = re
  self.im = im
 }

 var description: String {
  if self.isNaN() {
   return "C{NaN}"
  }
  
  if im == 0 {
   return "R{\(re)}"
  }
  
  let imSign = im > 0 ? "+" : "-"
  return "C{\(re) \(imSign) \(abs(im))i}"
 }
 
 func modulus() -> Double {
  return sqrt(re*re + im*im)
 }

 func argument() -> (Double, Double) {
  return (re, im)
 }
}
Swift code snippet 1
Khai báo class ComplexNumber

Ở đây, ta dùng protocol CustomStringConvertible với mục đích định nghĩa thuộc tính description, dùng để hiển thị ra 1 String dễ đọc trong trường hợp cần print hoặc interpolate số Phức này vào 1 String, ví dụ:

1
2
3
4
5
let c1 = ComplexNumber(re: 1, im: 3)
print(c1)

let c2 = ComplexNumber(re: 2, im: -4)
"Complex number 2: \(c2)"
Swift code snippet 2
Sử dụng ComplexNumber

Ngoài ra, function modulus dùng để lấy Mođun và function argument dùng để lấy Argumen của số Phức này. Ví dụ:

1
2
c1.modulus()    // 3.16227766016838
c1.argument()    // (1, 3)
Swift code snippet 3
Tính Mođun & Argumen

4. Định nghĩa các phép toán

Số Phức có đầy đủ các phép toán giống như 1 số Thực: đối (reflection) ngịch đảo (reciprocal), cộng (add), trừ (subtract), nhân (multiply), chia (divide).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
func reflection() -> ComplexNumber {
 var ref = self
 ref.im = -self.im
 return ref
}

func reciprocal() -> ComplexNumber {
 if self.isZero() {
  return ComplexNumber.NaN
 }
 
 var rec = ComplexNumber()
 let sumOfSquares = self.re*self.re + self.im*self.im
 rec.re = self.re / sumOfSquares
 rec.im = self.im / sumOfSquares
 return rec
}

func divide(otherNumber: ComplexNumber) -> ComplexNumber {
 if otherNumber.isZero() {
  return ComplexNumber.NaN
 }
 
 var result = ComplexNumber()
 
 let sumOfSquares = otherNumber.re*otherNumber.re + otherNumber.im*otherNumber.im
 result.re = (self.re*otherNumber.re + self.im*otherNumber.im) / sumOfSquares
 result.im = (self.im*otherNumber.re - self.re*otherNumber.im) / sumOfSquares
 return result
}
Swift code snippet 4
Thêm các phép toán

Ngoài ra còn có thêm các phép toán nhân với 1 số thực (multiply:factor), chia cho 1 số thực khác 0 (divide:factor) và bị chia bởi 1 số thực (dividedBy:factor). Do các phép chia đều phải kiểm tra số chia có bằng 0 hay không, nên ta có thêm 1 phương thức isZero kiểm tra điều kiện reim đều bằng 0. Trường hợp cố gắng chia cho 0, ta sẽ có 1 giá trị mặc định là ComplexNumber.NaN có cả reim đều là Double.NaN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
static var NaN: ComplexNumber = ComplexNumber(re: Double.NaN, im: Double.NaN)

func isZero() -> Bool {
 return re == 0 && im == 0
}

func multiply(factor: Double) -> ComplexNumber {
 var result = self
 result.re *= factor
 result.im *= factor
 return result
}

func divide(factor: Double) -> ComplexNumber {
 if factor == 0 {
  return ComplexNumber.NaN
 }
 
 var result = self
 result.re /= factor
 result.im /= factor
 return result
}

func dividedBy(factor: Double) -> ComplexNumber {
 if self.isZero() {
  return ComplexNumber.NaN
 }
 
 var result = self.reciprocal()
 result = result.multiply(factor)
 return result
}
Swift code snippet 5
Thêm các phép toán

5. Sử dụng các toán tử

Nhưng nếu cứ dùng các methods như trên thì dài dòng quá. Swift cung cấp cho chúng ta các chức năng định nghĩa lại các toán tử:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
prefix func -(c1: ComplexNumber) -> ComplexNumber {
 return c1.reflection()
}

func +(c1: ComplexNumber, c2: ComplexNumber) -> ComplexNumber {
 return c1.add(c2)
}

func -(c1: ComplexNumber, c2: ComplexNumber) -> ComplexNumber {
 return c1.subtract(c2)
}

func *(c1: ComplexNumber, c2: ComplexNumber) -> ComplexNumber {
 return c1.multiply(c2)
}

func *(c1: ComplexNumber, factor: Double) -> ComplexNumber {
 return c1.multiply(factor)
}

func /(c1: ComplexNumber, c2: ComplexNumber) -> ComplexNumber {
 return c1.divide(c2)
}

func /(c1: ComplexNumber, factor: Double) -> ComplexNumber {
 return c1.divide(factor)
}
Swift code snippet 6
Thêm các toán tử

Đối với các toán tử không phải là mặc định, ta có thể định nghĩa mới thông qua các khai báo operator, ví dụ:

1
2
3
4
5
infix operator + {associativity left precedence 150}
infix operator - {associativity left precedence 150}
infix operator * {associativity left precedence 150}
infix operator / {associativity left precedence 150}
prefix operator - {}
Swift code snippet 7
Khai báo các toán tử

Trong đó:

 • associativity quy định chiều của toán tử: left là tính toán từ trái qua phải, còn right là từ phải qua trái
 • precedence quy định ưu tiên của toán tử: precedence càng cao thì càng được ưu tiên và tính toán trước. Mặc định, các phép toán +, -, *, /precedence là 150

Cập nhật: Các bạn có thể tải về file ComplexNumber.playground để cùng xem các cài đặt và ví dụ về số Phức trong Swift được sử dụng như thế nào