Dev With Ethan

Blog Lập trình cùng Ethan

[Swift] Những bài học từ RubifiedSwift (P1)

Như đã thông báo về Bộ thư viện RubifiedSwift , mục đích chính của series Những bài học từ RubifiedSwift chủ yếu là để lưu lại những trải nghiệm, nhận định và bài học của bản thân mình về tất tần tật có liên quan đến project. Việc ghi lại mang tính chất nhật ký hơn là các bài viết hướng dẫn hay phân tích học thuật khác.

1. Optional quả là khó nhằn, nhưng vỡ ra được rồi thì cứ thấy sướng mãi

RubifiedSwift bắt đầu với 1 hàm rất hay của Rubycompact(). Mục tiêu của hàm này là lược hết tất cả các giá trị nil và trả về 1 mảng hoàn toàn sạch sẽ, tức là không bao giờ lo đến chuyện undefined method ... for nil:NilClass. Thật sự đây là 1 thông báo lỗi rất củ chuối của Ruby, vì trong khi việc viết code mang đến cho người ta cảm giác nhẹ nhàng thư thái bao nhiêu, thì việc bắt và xử lý các tình huống nil như thế này lại làm cho người ta cảm thấy khó chịu và xấu xí bấy nhiêu. Đây cũng là 1 trong những khác biệt cơ bản giữa 1 ngôn ngữ dynamic như Ruby với 1 ngôn ngữ static như Swift. Coi như Ruby chơi bài sướng trước khổ sau, thì Swift sẽ ngược lại, khổ trước sướng sau.

Rõ ràng với các trường hợp mà phần tử có kiểu xác định (như Int, Double hay String), thì chả bao giờ tồn tại phần tử nil nào cả. Tức là Array mặc định của Swift đã compact() mọi thứ sẵn cho chúng ta rồi. Chỉ còn lại các trường hợp, ví dụ như dưới đây, mới cần phải loại bỏ nil ra khỏi Array:

1
let array: [AnyObject?] = [1, 2, "3", 4.0, nil, 5]
Swift code snippet 1
Khởi tạo mảng optional

Kiểu của arrayAnyObject?, tức là tất tần tật mọi thứ (không phải dạng tập hợp như Array hay Dictionary) đều có thể làm phần tử được, kể cả nil!. Vấn đề nằm ở chỗ khai báo extension cho hàm compact():

1
2
3
4
5
extension Array {
 public func compact() -> [Element] {
  return self.filter { $0 != nil }
 }
}
Swift code snippet 2
Khai báo hàm compact

và gọi array.compact() thì không có gì thay đổi cả! Thử in ra các giá trị $0 và so sánh nó với nil xem sao:

1
2
3
4
5
6
public func compact() -> [Element] {
 return self.filter {
  print($0, $0 != nil)
  return $0 != nil
 }
}
Swift code snippet 3
Khai báo hàm filter

Lập tức ta sẽ gặp lỗi Value of type ‘Element’ can never be nil, comparision isn’t allowed. Tức là mặc dù ta gọi compact() trên 1 Array gồm toàn phần tử Optional, nhưng hàm trong extension thì không nhận ra điều đó. Ta cũng biết khai báo extension trong Swift có thể định nghĩa thêm các điều kiện ràng buộc, ví dụ như:

1
2
3
extension Array where Element: Equatable {
 // ...
}
Swift code snippet 4
Khai báo extension với phần tử Equatable

thì có nghĩa là các phần tử (Element) của Array này phải conform protocol tên là Equatable. Nhưng vấn đề ở chỗ: không có cách nào để thông báo với Swift rằng chúng ta muốn xử lý các mảng có các phần tử kiểu Optional cả, do vậy khai báo như sau:

1
2
3
extension Array where Element: Optional {
 // ...
}
Swift code snippet 5
Khai báo extension với phần tử Optional

sẽ gặp lỗi Reference to generic type ‘Optional’ requires arguments in <…>. Lý do chính là các kiểu đứng sau where Element: ... phải là protocol, chứ không thể là 1 type. Mà Optional thì lại là 1 type! May phước sau 1 hồi Google & StackOverflow, ta biết được rằng cần phải đi đường vòng 1 chút: tạo ra 1 protocol có tên là OptionalType để thể hiện kiểu Optional như sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
public protocol OptionalType {
 associatedtype Wrapped
 var optional: Wrapped? { get }
}

extension Optional: OptionalType {
 public var optional: Wrapped? { return self }
}
Swift code snippet 6
Khai báo extension với phần tử OptionalType

Chúng ta đã biết Optional là 1 kiểu Generics, và trong khai báo của Optional ta có:

1
2
3
public enum Optional<Wrapped> : _Reflectable, NilLiteralConvertible {
 // ...
}
Swift code snippet 7
Khai báo của kiểu Optional

Tức là Optional có nhiệm vụ bao bọc (wrap) một kiểu Wrapped nào đó (có thể là Int, Double, String hay thậm chí AnyObject). Vậy ta sẽ thêm 1 thuộc tính tên là optional để trả về bản thân giá trị của Optional, nhưng có 1 kiểu là Optional, chứ không phải kiểu Element như ở trên (so sánh Element với nil thì luôn fail, nhưng so sánh Optional với nil thì hợp lệ).

Sau cùng, ta sửa lại extension của chúng ta như sau:

1
2
3
4
5
extension Array where Element: OptionalType {
 public func compact() -> [Element] {
  return self.filter { $0.optional != nil }
 }
}
Swift code snippet 8
Khai báo hàm compact

Ở dòng 3, ta không so sánh trực tiếp $0 != nil, mà ta so sánh $0.optional != nil, tức là về bản chất thì vẫn là so sánh 1 giá trị Optional với nil, nhưng về hình thức thì ta đi đường vòng qua thuộc tính optional.

Kết quả khi gọi array.compact(), ta được mảng [Optional(1), Optional(2), Optional(3), Optional(4), Optional(5)], tức là giá trị nil cuối cùng đã bị loại bỏ.

Nói thêm ra ngoài 1 chút: trong ví dụ tìm được từ StackOverflow, ta có được đoạn code như sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
extension Array where Element: OptionalType {
 public func unwrapped() -> [Element.Wrapped]? {
  let initial = Optional<[Element.Wrapped]>([])
  
  return self.reduce(initial) { (reduced, element) in
   reduced.flatMap { (arr) in element.optional.map { a + [$0] } }
  }
 }
}
Swift code snippet 9
Khai báo hàm unwrapped

Hàm này có chức năng unwrap toàn bộ các phần tử trong mảng, và xử lý 2 trường hợp:

 • Nếu mảng tồn tại phần tử nil, trả về nil.
 • Nếu mang không tồn tại phần tử nil, trả về 1 mảng kiểu Optional, bao gồm tất cả các phần tử đã được unwrap.

Hàm này trả về kiểu [Element.Wrapped]?, tức là 1 mảng các phần tử đã được unwrap, nhưng có thể trả về cả nil. Thân hàm sử dụng reduce() với khởi tạo là 1 hàm rỗng (dùng Optional<[Element.Wrapped]>([]) cũng tương tự với ([Element.Wrapped])?([]) nhưng rối mắt hơn):

 • Tại mỗi bước reduce(), ta trả về reduced.flatMap(), lúc này, do reduced là 1 mảng Optional, nên nó sẽ trả về chính nó hoặc nil, nhưng tham số trong block thì lại là 1 mảng đã được unwrap, tức là có kiểu [Element.Wrapped].
 • Tại mỗi bước flatMap(), ta làm tương tự với element. Vì element có kiểu Optional<Wrapped> nên map()flatMap() có tác dụng như nhau. Tại block trong cùng này, nếu cả arr (tức là reduced được unwrap) và $0 (tức là element được unwrap) đều tồn tại giá trị, thì ta trả về mảng arr thêm phần tử $0 ở cuối. Bằng không, trả về nil.

Lúc này, nếu ta gọi array.unwrap() sẽ nhận được giá trị nil, vì trong mảng array tồn tại phần tử cuối cùng là nil. Bỏ phần tử nil này đi, tức là toàn bộ mảng đều khác nil, array.unwrap() trả về giá trị Optional([1, 2, 3, 4, 5]):

1
2
3
4
5
var array: [AnyObject?] = [1, 2, "3", 4.0, nil, 5]
print(array.unwrapped())      // nil

array = [1, 2, "3", 4.0, 5]
print(array.unwrapped())      // Optional[1, 2, 3, 4, 5]
Swift code snippet 10
Dùng thử hàm unwrapped