Dev With Ethan

Blog Lập trình cùng Ethan

[Ruby on Rails] Migration trong Rails: Các thao tác với Migration

… tiếp theo bài viết [Ruby on Rails] Migration trong Rails: Tạo mới Models với Active Record

3. Các thao tác với Migration trong Ruby on Rails

3.2. Thêm mới 1 trường trong Model

Một tính năng quan trọng của 1 ứng dụng nhắn tin đó là theo dõi và thông báo trạng thái gửi đi của 1 tin nhắn. Các trường thông tin cơ bản của Model Message có thể bao gồm:

 • is_sent: một tin nhắn sẽ được đánh dấu là sent khi nó được gửi đi (back-end nhận được tin nhắn từ front-end gửi lên & lưu trữ thành công)
 • is_delivered: tin nhắn sau khi sent sẽ trở thành delivered khi nó đến được với người nhận, nhưng chưa được mở ra đọc (front-end của người nhận lấy được danh sách các tin nhắn mới nhận, nhưng chưa click vào để mở ra xem)
 • is_read: tin nhắn sau khi delivered sẽ trở thành read khi người nhận mở nó ra (front-end gửi request khi người nhận mở tin nhắn)
 • is_archived: tin nhắn được đánh dấu archived khi người gửi muốn xóa tin nhắn mình đã gửi đi (1 cách khác là xóa hẳn tin nhắn khỏi database, nhưng việc đánh dấu là archived an toàn hơn nhiều về mặt thông tin, đặc biệt là sua này khi ứng dụng của các bạn có chức năng undo)

Lúc này, command line tools của Rails cung cấp cho chúng ta 1 lệnh tự động có cú pháp như sau:

1
2
3
$ rails generate migration AddDeliveryFieldsToMessage is_sent:boolean is_delivered:boolean is_read:boolean is_archived:boolean
   invoke active_record
   create  db/migrate/20160705090219_add_delivery_fields_to_message.rb
Shell snippet 1
Sinh file migration

và nhận được kết quả là file db/migrate/20160705090219_add_delivery_fields_to_message.rb như sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
class AddDeliveryFieldsToMessage < ActiveRecord::Migration[5.0]
 def change
  add_column :messages, :is_sent, :boolean
  add_column :messages, :is_delivered, :boolean
  add_column :messages, :is_read, :boolean
  add_column :messages, :is_archived, :boolean
 end
end
Ruby code snippet 1
File migration tự động sinh

Rails generator tự động nhận diện lệnh Migration có cấu trúc AddXXXToYYY là chúng ta đang thêm các trường vào 1 Model có tên là YYY, vậy nên nó sẽ sinh ra các dòng add_column :messages như ở trên.

Tuy nhiên, chúng ta có 1 cách khác gọn gàng và tùy biến cao hơn:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
class AddDeliveryToMessage < ActiveRecord::Migration[5.0]
 def change
  change_table :messages do |t|
   t.boolean :is_sent, null: false, default: true
   t.boolean :is_delivered, null: false, default: false
   t.boolean :is_read, :boolean, null: false, default: false
   t.boolean :is_archived, :boolean, null: false, default: false
  end
 end
end
Ruby code snippet 2
Sử dụng block change_table

Ở đây, chúng ta dùng block change_table để tiến hành sửa nhiều trường trong cùng bảng messages, thay vì lệnh nào cũng phải khai báo bảng này. Ngoài ra, chúng ta còn có thể thêm các tùy chọn như null: false hay default: true để khai báo các trường này không được phép nhận giá trị null, và giá trị mặc định sẽ là true hoặc false tùy theo từng trường.

3.3. Sửa 1 trường trong Model

3.3.1. Đổi tên

Việc đổi tên trường giống như thêm mới trường, ta có thể thực hiện bằng 2 cách:

Sử dụng lệnh rename_column:

1
2
3
4
5
class ChangeMessageIsReadField < ActiveRecord::Migration[5.0]
 def change
  rename_column :messages, :is_read, :is_seen
 end
end
Ruby code snippet 3
Sử dụng lệnh rename_column

hoặc sử dụng block change_table:

1
2
3
4
5
6
7
class ChangeMessageIsReadField < ActiveRecord::Migration[5.0]
 def change
  change_table :messages do |t|
   t.rename :is_read, :is_seen
  end
 end
end
Ruby code snippet 4
Sử dụng block change_table

3.3.2. Đổi kiểu dữ liệu

Việc đổi kiểu dữ liệu của 1 trường được tiến hành qua hàm change_column hoặc t.change trong block change_table. Bản chất việc này là thay đổi toàn bộ định nghĩa của trường dữ liệu, vậy nên bạn cần định nghĩa rõ ràng toàn bộ các thông tin mà bạn muốn, kể cả khi bạn không có nhu cầu thay đổi. Ví dụ: chúng ta đã có trường is_seen có kiểu boolean, không nhận giá trị null và giá trị mặc định là false. Khi đó nếu ta muốn đổi nó thành kiểu int, ta phải khai báo lại toàn bộ các thuộc tính này:

Với lệnh change_column:

1
2
3
4
5
class ChangeMessageIsSeenField < ActiveRecord::Migration[5.0]
 def change
  change_column :messages, :is_seen, :integer, null: false, default: 0
 end
end
Ruby code snippet 5
Sử dụng lệnh change_column

Với block change_table:

1
2
3
4
5
6
7
class ChangeMessageIsSeenField < ActiveRecord::Migration[5.0]
 def change
  change_table :messages do |t|
   t.change :is_seen, :integer, null: false, default: 0
  end
 end
end
Ruby code snippet 6
Sử dụng block change_table

3.3.3. Đặt giá trị mặc định

Active Record quy định, tất cả các trường đều có giá trị mặc định là null nếu không được đặt 1 giá trị mặc định (default value), kể cả khi trường đó có kiểu integer hay boolean. Việc đặt giá trị mặc định khi khai báo tạo mới 1 trường ta đã làm ở mục 3.2, tuy nhiên đối với các trường đã có sẵn, nếu muốn sử dụng block change_table, ta phải dùng t.change vì block này không hỗ trợ thay đổi giá trị mặc định của 1 trường. Cách đơn giản hơn là ta dùng lệnh change_column_default:

1
2
3
4
5
class ChangeMessageIsSentDefault < ActiveRecord::Migration[5.0]
 def change
  change_column_default :messages, :is_sent, false
 end
end
Ruby code snippet 7
Sử dụng lệnh change_column_default

3.3.4. Đặt giá trị khác null

Để đảm bảo 1 trường không bao giờ được nhận giá trị null, ta phải khai báo trường đó là NOT NULL. Cũng giống như việc đặt giá trị mặc định, cách đơn giản là ta dùng lệnh chagne_column_null:

1
2
3
4
5
class ChangeMessageIsSentNull < ActiveRecord::Migration[5.0]
 def change
  change_column_null :messages, :is_sent, true
 end
end
Ruby code snippet 8
Sử dụng lệnh change_column_null

Lưu ý: lệnh này nhận 1 tham số true hoặc false thể hiện rằng trường này có thể nhận giá trị null hay không, tương đương với query trong PostgreSQL là SET NOT NULL nếu false hoặc không gì cả nếu true.

3.4. Xóa 1 trường trong Model

Việc xóa 1 trường trong Model được thực hiện qua lệnh remove_column. Tuy nhiên, do cơ chế Rollback của Migration, chúng ta cần khai báo kiểu của trường đó để khi rollback, Migration biết phải tạo lại trường cũ có kiểu dữ liệu là gì. Tốt nhất là khai báo đầy đủ toàn bộ những thuộc tính mà ta muốn, ví dụ:

Với lệnh remove_column

1
2
3
4
5
class RemoveIsSeenFromMessage < ActiveRecord::Migration[5.0]
 def change
  remove_column :messages, :is_seen, :integer, null: false, default: false
 end
end
Ruby code snippet 9
Sử dụng lệnh remove_column

Với block change_table

1
2
3
4
5
6
7
class RemoveIsSeenFromMessage < ActiveRecord::Migration[5.0]
 def change
  change_table :messages do |t|
   t.remove :is_seen, :integer, null: false, default: false
  end
 end
end
Ruby code snippet 10
Sử dụng block change_table

Cũng giống như tạo mới trường dữ liệu, command line tools cũng nhận ra cấu trúc RemoveXXXFromYYY khi ta gọi lệnh rails generate migration:

1
$ rails generate migration RemoveIsSeenFromMessage is_seen:integer
Shell snippet 2
Sinh file migration tự động cho lệnh remove

3.5. Đánh index cho các trường trong Model

Indexing là 1 đặc tính rất hay của các database, nó cho phép chúng ta lưu trữ 1 phần dữ liệu trong các bảng dưới dạng đặc biệt gọi là các indexes, để từ đó giúp tăng tốc độ truy suất, đặc biệt là đối với các trường cần được query nhiều và liên tục.

Để tạo 1 index với Active Record với lệnh add_index:

1
2
3
4
5
class IndexingMessageFields < ActiveRecord::Migration[5.0]
 def change
  add_index :messages, :is_sent, :is_delivered, :is_seen
 end
end
Ruby code snippet 11
Sử dụng lệnh add_index

Với block change_table:

1
2
3
4
5
6
7
class IndexingMessageFields < ActiveRecord::Migration[5.0]
 def change
  change_table :messages do |t|
   t.index :is_sent, :is_delivered, :is_seen
  end
 end
end
Ruby code snippet 12
Sử dụng block change_table

Lưu ý: lệnh này chấp nhận nhiều tham số, thể hiện rằng ta muốn đánh index nhiều trường khác nhau cùng 1 lúc.

Cuối cùng, sử dụng Migration một cách nhuần nhuyễn, chúng ta có thể tạo ra được 1 database schema phức tạp hơn mà vẫn bảo toàn nguyên vẹn các dữ liệu được tạo ra trong quá trình làm việc:

SecretMessenger - Database schema - v1.1
Database schema v1.1

Ruby on Rails cung cấp rất nhiều tính năng Migration khác nhau, các bạn nên tham khảo kỹ 2 trang sau đây để biết tất cả những tính năng được hỗ trợ:

Nhìn chung, đối với những người mới bước chân vào thế giới của Ruby on Rails, đặc biệt là với những bạn không quen với lập trình web back-end, việc viết các Migration khá khó và không quen. Tuy nhiên, lời khuyên chân thành của tôi là hãy thực hành viết và sử dụng tính năng này càng nhiều càng tốt, vì nó sẽ giúp các bạn tạo được 1 thói quen cực hiệu quả trong lập trình nói chung, cũng như trong quá trình phát triển ứng dụng của mình nói riêng.