Dev With Ethan

Blog Lập trình cùng Ethan

Cryptography: Sử dụng các thuật toán mã hóa phổ biến trong Ruby

… tiếp theo bài viết Cryptography: Các phương pháp mã hóa thường dùng

Như đã nói trong bài trước, Mã hóa là 1 lĩnh vực quan trọng và thú vị. Rất nhiều nhà khoa học lỗi lạc đã dành cả đời mình nghiên cứu Mã hóa và đưa ra nhiều thuật toán có ý nghĩa lớn với toàn bộ nền Khoa học Máy tính nói chung. Trong bài này, tôi sẽ đưa ra 1 vài ví dụ về những thuật toán phổ biến, có thể dễ dàng cài đặt và sử dụng bằng Ruby. Một khi đã nắm vững cách sử dụng, các bạn có thể tiếp cận sử dụng với các bộ thư viện tương tự trong các ngôn ngữ khác 1 cách dễ dàng.

3. Mã hóa đối xứng

Có nhiều thuật toán Mã hóa đối xứng được nghiên cứu và phát triển, như Twofish, Serpent, AES, Blowfish, CAST5, Grasshopper, RC4, 3DES, Skipjack, Safer+/++, IDEA,… Nói chung mỗi thuật toán đều phục vụ cho 1 mục đích khác nhau, và do đều sử dụng phương pháp Mã hóa đối xứng nên chúng đều có các ưu điểm và nhược điểm như đã nói ở phần trước, chỉ khác nhau ở độ phức tạp của mã khóa: càng phức tạp thì càng mất nhiều thời gian tính toán nhưng càng khó bẻ khóa.

Tôi thường dùng AES trong các bài toán cần Mã hóa đối xứng, vì nó đủ mạnh và dễ làm việc.

3.1. Thuật toán AES

AES là viết tắt của Advanced Encryption Standard, có tên gốc là Rijndael, kết hợp từ họ của 2 nhà khoa học Bỉ phát minh ra thuật toán này là Joan Daemen & Vincent Rijmen.

AES dựa trên 2 yếu tố là blockkey, trong đó block có độ dài cố định 128 bit, còn key có thể nhận các độ dài 128, 192 hoặc 256 bit.

Có rất nhiều bài viết trên mạng giải thích tường tận về thuật toán này, vậy nên ở đây ta sẽ không đi sâu vào nó. Chỉ cần biết rằng cho tới nay, AES mới bị tấn công 1 lần và được nhiều tổ chức sử dụng để mã hóa do tính an toàn của nó.

3.2. Sử dụng AES trong Ruby

3.2.1. Mã hóa

Trong Ruby, chúng ta dùng AES thông qua bộ thư viện OpenSSL::Cipher (nằm trong stdlib).

Để sử dụng AES trong Ruby, ta cần 2 tham số:

 • key size (độ lớn của key): nhận các giá trị 128, 192 hoặc 256 bit.
 • block cipher mode: trong các thuật toán mã hóa sử dụng block, cần chỉ rõ ta muốn sử dụng chế độ nào để thao tác trên block đó.

Các chế độ thường dùng bao gồm:

 • Electronic Codebook (ECB)
 • Cipher Block Chaining (CBC)
 • Propagating Cipher Block Chaining (PCBC)
 • Cipher Feedback (CFB)
 • Output Feedback (OFB)
 • Counter (CTR)

Ta sẽ dùng key có độ dài 256 (phức tạp nhất) và block có chế độ CBC:

1
2
3
require 'openssl'

cipher = OpenSSL::Cipher::AES.new(256, :CBC)
Ruby code snippet 1
Khai báo sử dụng OpenSSL & AES

Sau khi khởi tạo cipher (có nghĩa là mật mã), ta cần khai báo cipher này dùng để mã hóa (encrypt) hay giải mã (decrypt):

1
2
cipher.encrypt   # for encryption
cipher.decrypt   # for decryption
Ruby code snippet 2
Đặt chế độ mã hóa / giải mã

Đối với các chế độ CBC, CFB, OFB hay CTR, ta cần thêm 1 tham số gọi là iv (viết tắt của initialization vector). Chỉ duy nhất ECB là không sử dụng iv, vậy nên theo các chuyên gia, không nên sử dụng chế độ ECB trừ khi thật sự rất cần đến nó.

Chúng ta có thể đặt keyiv của cipher bằng 1 String mà chúng ta muốn. Lưu ý là iv luôn có độ dài 16 ký tự (vì 16 * 8 = 128 bit) còn key thì có các độ dài 16, 24, 32 tương ứng với 128, 192 hoặc 256 bit:

1
2
cipher.key = "secretkey@dev.ethanify.me(c)2016"     # 32 bytes = 256 bits
cipher.iv = "secret_iv(c)2016"             # 16 bytes = 128 bits
Ruby code snippet 3
Cài đặt tham số key & iv

hoặc để cho cipher tự sinh ngẫu nhiên:

1
2
key = cipher.random_key       # "Lf\xE7 \xE3bK\x82\xA9\b\x1D\xFE){\x7F\xB9\x94\x9D\xBDc\x99\xBB\x0E\x15B@\xB9\xBE \xC31d"
iv = cipher.random_iv        # "\x96\x86\x93QR\xBE\x00\b\xC9\x90\x18\xF0H\xFB]\f"
Ruby code snippet 4
Sinh ngẫu nhiên tham số key & iv

AES trong Ruby cho phép ta chèn thêm nội dung vào đoạn thông điệp mã hóa bằng hàm update() và chỉ tính toán giá trị cuối cùng khi gọi hàm final()

1
2
3
encrypted_content = cipher.update("Mã hóa đối xứng")
encrypted_content << cipher.update(" bằng thuật toán AES-256")
encrypted_content << cipher.final
Ruby code snippet 5
Mã hóa thông điệp

Lúc này, encrypted_content chứa thông tin mã hóa của chuỗi "Mã hóa đối xứng bằng thuật toán AES-256", nhưng ở dạng các hexcode. Đây là do trong quá trình mã hóa / giải mã, AES làm việc với các data thô ở dạng binary, chứ không phải String, vậy nên thông tin này sẽ khó đọc và thường là khó truyền đi qua Internet (dễ mất mát).

Có 1 cách đơn giản là chúng ta sẽ encode toàn bộ các dữ liệu thô này về dạng Base64. Về bản chất, Base64 không mã hóa thông tin phức tạp như AES, mà chỉ tìm cách biểu diễn các giá trị dạng binary về dạng String dễ đọc bằng các ký tự chữ & số:

1
encrypted_base64 = Base64.encode64(encrypted_content) # "DVM+VfhAppOtvolyq9WWhFs7AT7skg5RpsN5YVZs33J5Wr/7nUb1IEFPSfeK\n6UGCsDpN1jQbhwayk4gXiEtUgw==\n"
Ruby code snippet 6
Encode Base64

3.2.2. Giải mã

Để giải mã, ta làm các bước tương tự như khi mã hóa, nhưng với mục đích ngược lại. Có 1 chú ý là, vì đây là Mã hóa đối xứng, nên keyiv để giải mã phải giống hoàn toàn keyiv khi mã hóa.

1
2
3
4
5
decipher = OpenSSL::Cipher::AES.new(256, :CBC)
decipher.decrypt

decipher.key = "secretkey@dev.ethanify.me(c)2016"
decipher.iv = "secret_iv(c)2016"
Ruby code snippet 7
Cài đặt chế độ giải mã

Cũng giống như khi mã hóa, giải mã bằng AES cũng có thể thực hiện từng phần bằng hàm update() và kết thúc bằng final():

1
2
decrypted_content = decipher.update(encrypted_content)
decrypted_content << decipher.final
Ruby code snippet 8
Giải mã thông điệp

Nếu sử dụng Base64, ta cần decode dữ liệu biểu diễn bằng Base64 trước:

1
2
3
4
encrypted_data = Base64.decode64(encrypted_base64)

decrypted_content = decipher.update(encrypted_data)
decrypted_content << decipher.final     # Mã hóa đối xứng bằng thuật toán AES-256
Ruby code snippet 9
Giải mã thông điệp có dùng Base64

4. Mã hóa bất đối xứng

Đối với Mã hóa bất đối xứng, RSA là 1 đại diện rất tiêu biểu. Đây là 1 trong những thuật toán ra đời sớm nhất và vẫn còn được sử dụng rộng rãi đến ngày hôm nay.

4.1. Thuật toán RSA

Thuật toán này được đặt tên theo họ của 3 nhà khoa học đồng phát minh ra nó là Ron Rivest, Adi Shamir, and Leonard Adleman. RSA dựa trên nguyên lý: tích của 2 số nguyên tố thì rất dễ để tính ra, nhưng sẽ rất vất vả để tìm ra 2 số ban đầu là số nào.

4.2. Sử dụng RSA trong Ruby

4.2.1. Khởi tạo cặp public - private key

Giống như AES, Ruby cung cấp sẵn các cài đặt của RSA thông qua bộ thư viện OpenSSL:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
require 'openssl'

key = OpenSSL::PKey::RSA.new(4096)
File.write("public_key.pem", key.public_key.to_pem)

cipher = OpenSSL::Cipher::AES.new(256, :CBC)
pass_phrase = "rsa@dev.ethanify.me(c)2016"
secured_key = key.export(cipher, pass_phrase)
File.write("private_key.pem", secured_key)
Ruby code snippet 10
Khởi tạo public & private key

Ở đây, chúng ta dùng 1 RSA key có độ lớn 4096 bit. Do cả public keyprivate key đều lớn và cần được dùng đi dùng lại nhiều lần, nên chúng ta sẽ ghi ra file, ở đây là public_key.pemprivate_key.pem. PEM là viết tắt của Privacy-enhanced Electronic Mail, có định dạng là 1 file text với nội dung nằm giữa 2 dòng -----BEGIN CERTIFICATE----------END CERTIFICATE-----.

Do private key rất nhạy cảm, và thường thì file private_key.pem sẽ được lưu trữ tại máy tính của chúng ta, điều đó có nghĩa là cứ ai truy cập được vào máy tính của ta là sẽ có private key này. Vì vậy ta làm thêm 1 bước là mã hóa private key vừa tạo bằng thuật toán AES 256 bit, và export nó ra thành dữ liệu kiểu String bằng lệnh key.export().

Các bạn có thể download 2 file này ở đây.

4.2.2. Đọc dữ liệu public - private key từ file

Do đã lưu vào file, mỗi lần cần dùng, ta phải đọc các dữ liệu từ 2 file này để có được cặp public key & private key đúng.

Để đọc 1 key file không bị mã hóa:

1
2
public_key_content = File.read("public_key.pem")
public_key = OpenSSL::PKey::RSA.new(public_key_content)
Ruby code snippet 11
Đọc file public key không mã hóa

Để đọc 1 key file đã bị mã hóa:

1
2
private_key_content = File.read("private_key.pem")
private_key = OpenSSL::PKey::RSA.new(private_key_content, pass_phrase)
Ruby code snippet 12
Đọc file public key có mã hóa

RSA cung cấp cho chúng ta 2 hàm public?()private?() để kiểm tra xem 1 key có đúng là public key hay private key hay không:

1
2
3
4
5
public_key.public?     # true
private_key.public?     # false

public_key.private?     # false
private_key.private?    # true
Ruby code snippet 13
Kiểm tra tính public / private của key

4.2.3. Mã hóa - giải mã

Để mã hóa 1 thông điệp, ta dùng public_key:

1
2
encrypted_data = public_key.public_encrypt("Mã hóa bất đối xứng bằng thuật toán RSA 4096 bit")
encrypted_base64 = Base64.encode64(encrypted_data)
Ruby code snippet 14
Mã hóa thông điệp bằng public key

Để giải mã, ta dùng private_key:

1
2
encrypted_data = Base64.decode64(encrypted_base64)
decrypted_data = private_key.private_decrypt(encrypted_data)    # Mã hóa bất đối xứng bằng thuật toán RSA 4096 bit
Ruby code snippet 15
Giải mã thông điệp bằng private key

4.2.4. Xác thực điện tử

Ngoài mã hóa & giải mã, điểm mạnh của Mã hóa bất đối xứng là bạn có thể vào 1 dữ liệu bằng private key và người nhận có thể xác thực bằng public key.

Đầu tiên, chúng ta sẽ định nghĩa 1 digest vào dữ liệu bằng digest này

1
2
3
4
5
document = "Mã hóa bất đối xứng bằng thuật toán RSA 4096 bit"

digest = OpenSSL::Digest::SHA256.new      # empty digest
signature = private_key.sign(digest, document)
signature_base64 = Base64.encode64(signature)
Ruby code snippet 16
Tạo chữ ký và ký vào dữ liệu

Khi nhận được dữ liệu, người dùng tiến hành xác thực:

1
2
3
4
digest = OpenSSL::Digest::SHA256.new
signature = Base64.decode64(signature_base64)

verify_status = public_key.verify(digest, signature, document)     # true
Ruby code snippet 17
Xác thực dữ liệu

verify_status trả về true chỉ trong trường hợp digest, signaturedocument tại đích trùng khớp với dữ liệu tương ứng tại nguồn.

5. Mã hóa bằng hàm băm trong Ruby

Các thuật toán Mã hóa bằng hàm băm phổ biến nhất hiện nay là MD5 (Message Digest 5) và SHA (Secure Hash Algorithm), cũng nằm trong bộ thư viện stdlib của Ruby. Do không sử dụng cơ chế chìa khóa - ổ khóa như 2 phương pháp mã hóa trên, nên cách dùng của Mã hóa bằng hàm băm đơn giản hơn nhiều.

5.1. Thuật toán MD5

Để tính digest của 1 message, ta chỉ cần gọi:

1
OpenSSL::Digest::MD5.digest("Mã hóa bằng hàm băm với thuật toán MD5")    # \xFE\x7F\xBC\x94\xFE\x9E\x94O\x144\xDF\xB0\x97\xADD\xBD
Ruby code snippet 18
Tính MD5 digest (dạng binary)

Cũng giống như AES hay RSA, mặc định các thuật toán này trả về các giá trị dạng binary. Tuy nhiên bộ thư viện Digest cung cấp luôn cho chúng ta 2 phương pháp encodehexdigestbase64digest:

1
2
3
OpenSSL::Digest::MD5.hexdigest("Mã hóa bằng hàm băm với thuật toán MD5")  # fe7fbc94fe9e944f1434dfb097ad44bd

OpenSSL::Digest::MD5.base64digest("Mã hóa bằng hàm băm với thuật toán MD5") # /n+8lP6elE8UNN+wl61EvQ==
Ruby code snippet 19
Tính MD5 digest (dạng Hex & Base64)

Ngoài ra, ta cũng có thể dùng hàm update() hoặc toán tử << để chèn thêm các nội dung mà ta muốn mã hóa:

1
2
3
4
5
digest = OpenSSL::Digest::MD5.new
digest.update("Mã hóa bằng hàm băm")
digest << " với thuật toán MD5"
digest.hexdigest        # fe7fbc94fe9e944f1434dfb097ad44bd
digest.base64digest       # /n+8lP6elE8UNN+wl61EvQ==
Ruby code snippet 20
Chèn thêm nội dung muốn mã hóa

Salt

Trước đây, khi MD5 mới ra đời, người ta nhận thấy đây là 1 thuật toán hiệu quả để lưu trữ các dữ liệu nhạy cảm như mật khẩu hay các thông tin xác thực. Hàng loạt các server lúc đó sử dụng MD5 làm phương thức xác thực chính (bên cạnh SHA được phát triển từ trước). Tuy nhiên qua thời gian, MD5 bộc lộ các điểm yếu và được chứng minh là không an toàn trước các tấn công quy mô lớn, sử dụng các kỹ thuật phức tạp và công phu.

Do vậy, người ta nghĩ ra salt để cứu các hệ thống sử dụng MD5 này. Cách sử dụng salt dựa trên nguyên lý rất đơn giản: khi nấu ăn chúng ta cho thêm muối để vừa miệng, khi tính toán digest, ta thêm salt để tạo ra digest khó xơi hơn. Mục đích chính của salt là làm cho các mật khẩu khó đoán hơn, và ngay cả đối với các mật khẩu cực kì đơn giản, khi thêm salt vào sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều. Vậy nên nếu các hackers có nắm giữ được database mật khẩu người dùng, và có 1 danh sách các mật khẩu hay gặp, thì cũng không thể nào dò đúng được mật khẩu.

Có nhiều cách sử dụng salt, dưới đây là 1 ví dụ: với mỗi mật khẩu, chúng ta tạo salt là 1 String 8 ký tự ngẫu nhiên, thêm vào đuôi của mật khẩu, rồi tính ra digest và lưu vào databse:

1
2
3
4
5
6
require 'securerandom'

password = "password@dev.ethanify.me"
salt = SecureRandom.base64(8)                     # ruvewNfnOlA=

encrypted_password = OpenSSL::Digest::MD5.hexdigest(password + salt) # 0ed88631a7ec520edb71ad513b2b1a25
Ruby code snippet 21
Thêm salt vào mật khẩu để mã hóa

Như vậy, thay vì chúng ta lưu MD5 của password (là b47f5aae2b8344569d8e0831906867ce), ta sẽ lưu cả saltMD5 của password + salt (lúc này là 0ed88631a7ec520edb71ad513b2b1a25, hoàn toàn không có mối liên hệ gì với MD5 của password thuần).

5.2. Thuật toán SHA

Cũng giống như MD5, SHA là 1 thuật toán rất nổi tiếng và được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên khác với MD5, SHA cung cấp 3 chế độ mã hóa với các chuẩn 256, 384512 bit (. Nói chung, SHA càng dài thì càng an toàn, nhưng cũng mất nheiefu thời gian để tính toán hơn, đặc biệt với các tập dữ liệu lớn.

Cách sử dụng của SHA không khác với MD5:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
digest = OpenSSL::Digest::SHA256.new
digest.update("Mã hóa bằng hàm băm")
digest << " với thuật toán MD5"
digest.hexdigest        # 2e22dfb0aed5c8b078a13b996790b522bad45b4207009bb32daf571776a75808

digest = OpenSSL::Digest::SHA384.new
digest.update("Mã hóa bằng hàm băm")
digest << " với thuật toán MD5"
digest.hexdigest        # d526adc561a59241c5d864f65a684a02f6c8f27c53a522177a6e709e5dd3a3f1

digest = OpenSSL::Digest::SHA512.new
digest.update("Mã hóa bằng hàm băm")
digest << " với thuật toán MD5"
digest.hexdigest        # 0953e45472e0d2e0a668c2812358d6a29d8277c86a7ff0d120be2db84f0f021d5afd44b26bc6d5f25dfdcf8b605c5c18f66c1cc831168f4a954c861b1e97f751
Ruby code snippet 22
Tính digest bằng SHA 256, 384 & 512-bit